Wat is een bisschop?

Small caption goes here

Home Bisschop Wat is een bisschop?

Elke bisschop in de Rooms-Katholieke Kerk is een opvolger van de apostelen. Jezus heeft vanuit al Zijn volgelingen er twaaf uitgekozen voor een bijzondere taak. Hij wilde dat zij de hoofdherders zouden worden van de Kerk. De apostelen zouden de geestelijke leiders moeten worden die Jezus’ zending op aarde zouden voortzetten. We denken bijvoorbeeld aan Jezus’ zending aan de apostelen net vóór Zijn hemelvaart: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot Mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en leert hun te onderhouden alles wat Ik jullie heb voorgehouden. En zie, Ik ben met jullie, tot aan de voleinding der wereld”.
Deze verantwoordelijk die Jezus de apostelen meegaf was drievoudig:

  1. Leraar zijn van het evangelie, het geloof uitleggen en doorgeven, mensen brengen tot Jezus, opdat ook zij Zijn leerlingen worden.
  2. Priester zijn: Gods genade brengen tot de mensen door het vieren van de sacramenten van doopsel, eucharistie, vormsel, biecht, huwelijk, ziekenzalving en priesterwijding. Voor mensen bidden, ze leren op God te vertrouwen, de mensen zegenen, hun noden opdragen aan God.
  3. Herder zijn: leiding geven aan de kerkgemeenschap, de eenheid en de onderlinge band van liefde en verdraagzaamheid die Christus nastreefde bewaren, taken verdelen in de kerkgemeenschap zodat er orde en rust is onder de gelovigen.

De apostolen hebben deze drievoudige verantwoordelijkheid doorgeven aan opvolgers. Dat deden ze door het oude bijbelse ritueel van handoplegging en gebed. De opvolgers van de apostelen kregen al snel de titel van “bisschop”, een woord dat afgeleid is van het Griekse woord voor “hoeder; leider” (“episcopos”). Zo lezen we in de Bijbel dat Paulus reeds opvolgers van apostelen ‘bisschoppen’ noemde: “Geeft acht op uzelf en op heel de kudde waarover de Heilige Geest u tot leiders (episcopos) heeft aangesteld om Gods Kerk te hoeden, die Hij zich verwierf door het bloed van Zijn eigen Zoon” (Handelingen 20:28).

In de Rooms-Katholieke traditie kan niemand zichzelf tot bisschop uitroepen. Er is een onafgebroken lijn van de apostelen die door handoplegging en gebed opvolgers hebben aangesteld, en hun opvolgers gaven die herderlijke verantwoordelijkheid weer door aan volgende leiders, altijd door handoplegging en gebed. En naar mate de gelovige gemeenschap steeds groter werd en er overal in de wereld steeds meer Christelijke gemeenschappen ontstonden, werden er steeds meer nieuwe bisschoppen gewijd. Zo is er een onafgebroken lijn van doorgeven van dat bisschopsambt, vanaf de apostelen tot aan de huidige bisschoppen van onze tijd toe. Wij noemen dat in de Katholieke Kerk: de apostolische successie.